SỐ THỨ TỰ LỘ TRÌNH GIÁ XE GIÁ XE
TUYẾN ĐƯỜNG KM TỔNG 1 NGÀY 1 NGÀY 2 NGÀY 2 NGÀY
1 XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ
 2 BIEN HOA  1.100  1.400
 3  B. DUONG  1.200  1.500
 4  L. AN  1.200  1.500
 5 V. TAU  1.700  2.0OO
 6 P. THIET  2.200  2.700
 7 MY THO  1.300  1.6OO
 8  BEN TRE  1.600  1.800
 9  TAY NINH  1.600  1.800
10  CAN THO  2.100  2.400
11 DONG THAP  1.800  2.400
12 CHAU DOC  2.700  2.900